Current track
TITLE
ARTIST

Background

Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY
Algemeen


Identiteit
De verantwoordelijke voor deze internetsite en applicaties is Flex-radio.eu.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Door deze internetsite, applicaties of andere websites van Flex-radio.eu (hierna kortweg: de website) te benaderen en/of de op of via de website/applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.


Wijzigingen
Flex-radio.eu behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.


Toepasselijk recht
Op de website/applicatie en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Disclaimer

Flex-radio.eu heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel Flex-radio.eu daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor eigen rekening en risico.

Flex-radio.eu is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Flex-radio.eu is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Flex-radio.eu de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Flex-radio.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.


Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website/applicatie, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Flex-radio.eu of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website/applicatie slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Flex-radio.eu is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website/applicatie aan Flex-radio.eu naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Flex-radio.eu voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent Flex-radio.eu door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: lineair of on demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de website/applicatie en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.


Technische Voorwaarden

De website/applicatie is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website/applicatie op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Flex-radio.eu content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond op onze website en er mag niet gelinkt worden naar deze video- en audiostreams via andere websites dan die vallen onder Flex-radio.eu. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van Flex-radio.eu ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.


Privacyverklaring

Doeleinden
Voor het ontvangen van Flex-radio.eu Nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website/applicatie is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.


Toestemming
Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Flex-radio.eu.


Beveiliging
Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.


Rechten
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Flex-radio.eu te richten aan info@Flex-radio.eu. Flex-radio.eu zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij Flex-radio.eu aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Flex-radio.eu te melden. Flex-radio.eu zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij Flex-radio.eu hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Flex-radio.eu uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.


Verdere gegevensverwerking
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website/applicatie zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.


Cookies


Cookiewet
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website/applicatie wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website/applicaties van de Publieke Omroep (NPO) maken gebruik van cookies.


Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.


Welke cookies gebruikt Flex-radio.eu?
De website/applicaties van de Flex-radio.eu maken gebruik van cookies. Dit zijn:

Functionele cookies: Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
Cookies van externe partijen: Op verschillende sites maken we gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter, widgets en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.
Hoe kan ik cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten:
– Chrome
– Internet Explorer
– Firefox
– Safari
Alleen advertentiecookies uitzetten:

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicatie niet meer beschikbaar zijn.


Toekomst
Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de wet. De NPO beraadt zich nog over de manier waarop zij deze wet precies invulling gaat geven.


Forum/Chat voorwaarden
In aanvulling op de hiervoor weergegeven Algemene Voorwaarden, gelden voor deelnemers aan de chat en andere vergelijkbare (delen) van de website/applicatie daarnaast de volgende voorwaarden:

Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van Flex-radio.eu, te plaatsen.
Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.
Als u inlogt op de chat kan u gevraagd worden om uw chatnaam aan te passen en u bekend te maken wie u bent. U bent verplicht om dit dan ook te doen.
Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
Het is niet toegestaan om uw persoonlijke informatie via de chat te verspreiden. U dient dit te doen via een privé bericht. Flex-radio.eu is ook niet verantwoordelijk als u uw gegevens toch in de algemene chat verspreid.
Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
Berichten die, naar interpretatie van Flex-radio.eu, niet in overeenstemming zijn met de chatvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
Gebruikers die zich niet aan de chatvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van de chat verwijderd worden.
Moderators kunnen u aanspreken op uw gedrag via een privé chatbericht. We gaan er ook vanuit dat u deze berichten leest. Als u uw gedrag niet veranderd dan kan het zijn dat u geband wordt van onze chat.
Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een chat, dienen via persoonlijke correspondentie aan Flex-radio.eu te worden doorgegeven en niet op het chat zelf te worden geplaatst.
Over de chatvoorwaarden kan niet met Flex-radio.eu worden gecorrespondeerd.


Spelvoorwaarden
Hieronder leest u de Algemene spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van Flex-radio.eu.


Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen ‘Actie’) die door Flex-radio.eu wordt aangeboden in haar programma’s en op de website/applicatie. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.


Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. Flex-radio.eu kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan Flex-radio.eu kan te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.


Termijn en wijze van deelname
Per Actie zal in het programma en/of op de website/applicatie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) website/applicatie derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden.


Deelnamekosten
Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.


Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door Flex-radio.eu ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Flex-radio.eu niet aansprakelijk. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.


Kansspelbelasting
Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per actie vermeld worden of deze door Flex-radio.eu zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.


Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen in Flex-radio.eu en/of op de website/applicatie, geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.


Bekendmaking winnaars
De winnaars ontvangen per post, per email of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar in het programma bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of , als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.


Uitsluiting deelname
Medewerkers van Flex-radio.eu zijn uitgesloten van deelname. Flex-radio.eu behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.


Aansprakelijkheid
Flex-radio.eu besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Indien desondanks schade voortvloeit uit de deelname aan een actie, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, wijst Flex-radio.eu iedere aansprakelijkheid ter zake af. Daarnaast is Flex-radio.eu niet verantwoordelijk voor gebreken aan prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van prijzen. Flex-radio.eu behoudt zich het recht voor een actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan publiekelijk bekend worden gemaakt. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Flex-radio.eu openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, kunnen Flex-radio.eu niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Flex-radio.eu in het leven roepen.


Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.


Aanpassing
Flex-radio.eu behoudt zich het recht voor om (ook) de Algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de Algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe Algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.


Gedragscode Promotionele Kansspelen
Flex-radio.eu handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Flex-radio.eu, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Flex-radio.eu via info@Flex-radio.eu


Donaties
U kunt een donatie schenken aan Flex-radio.eu.
U verricht uw donatie aan Flex-radio.eu.

Als u een donatie verricht van € 50,00 (of meer) per jaar dan wordt u opgenomen worden in ons vrienden van… programma met een banner op onze site en u kunt opgenomen worden in de jingle vrienden van…

Als de jingle klaar is zal deze naar u verzonden worden ter controle. Als u akkoord gaat dan zorgen wij dat uw jingle gedraaid word in ons nonstop programma en tijdens uitzendingen.
U krijgt van ons bericht wanneer Uw logo op Flex-radio.eu geplaatst is.
De datum van de sponsoring termijn voor 1 jaar gaat in als Uw logo op Flex-radio.eu geplaatst is.

Wilt u tussentijds een wijziging in uw banner en/of jingle dan vragen wij hiervoor een vergoeding van € 10,00

De banner en/of jingle wordt gedurende een jaar vertoond op onze website en gedraaid in onze programma’s.
Voor afloop van de sponsor periode nemen wij contact met U op om te horen of U de sponsoring wilt verlengen.

Heeft u geen donatiefactuur ontvangen en heeft u deze nodig dan kunt u een e-mail sturen naar info@Flex-radio.eu met uw gegevens en dan zullen wij u alsnog een factuur toesturen.

App’s onder label Flex-radio.eu


Flex-radio.eu publiceert ook app’s
De App’s vallen onder de algemene voorwaarden van Flex-radio.eu. Deze
kunt u hierboven lezen.
Op alle app’s zijn de privacy voorwaarden van toepassing.
Het is niet toegestaan om de app’s onder andere namen en andere copyrights te verspreiden.
Wil je dit toch doen dan kun je toestemming vragen aan het management.

De app’s hebben allemaal een developer licenties. Deze licenties zijn afgegeven door de
bekende instanties.

In de toekomst zullen er nog meer app’s gepubliceerd worden onder dit label.Ga naar Flex-Radio Whatsapp chat:
Chat nu via Whatsapp >>>>